Stadgar

STADGAR FÖR TORPSBRUKS SAMHÄLLSFÖRENING

§ 1 Föreningens firma

Föreningens firma är Torpsbruks Samhällsförening

§ 2 Föreningens ändamål

Torpsbruks Samhällsförening är en partipolitiskt och religiöst oberoende ideell förening. Föreningens ändamål är att vidta och samordna åtgärder, avsedda att främja samhällets utveckling och invånarnas trevnad, samt att föra samhällets talan utåt. Föreningen skall även verka traditionsbevarande.

§ 3 Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Alvesta Kommun, Kronobergs län.

§ 4 Medlemskap

Medlemmar är såväl permanentboende och övriga boende i Torpsbruks samhälle som har betalt årsavgift.

§ 5 Medlemsavgifter

Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.

§ 6 Styrelsen

Styrelsen består av ordförande, fem-åtta övriga ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga ledamöter föreningen anser sig behöva.

§ 7 Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta.

Styrelsen är beslutför då minst fyra personer är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, dock sker avgörandet vid val genom lottning.

Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och kassör var för sig.

Styrelsen erhåller inget arvode.

§ 8 Räkenskaps och Verksamhetsår

Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret, medan verksamhetsåret omfattar tiden mellan två årsmöten. Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisorer senast den 31 januari.

§ 9 Revisorer

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av på årsmötet utsedd revisor. Revisorn ska senast den 15 februari avge sin revisionsberättelse.

§ 10 Årsmöte

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen någon gång under kvartal 1 på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmöte sker genom affischering på anslagstavlor inom orten minst en vecka i förväg.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

2. Val av protokolljusterare.

3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

4. Fastställande av dagordning.

5. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

b) Styrelsens förvaltningsberättelse

6. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

8. Fastställande av medlemsavgifter.

9. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

10. Val av ordförande i föreningen för en tid av ett år.

11. Val av sekreterare för en tid av tre år.

11. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av två år.

12. Val av revisor.

13. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.

14. Övriga frågor.

§ 11 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorn finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.

§ 12 Rösträtt

Varje medlem har en röst vid årsmöte eller extra årsmöte.

§ 13 Beslut, omröstning och beslutsmässighet

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering).

Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning.Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 14 Regler för ändring av stadgarna

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som styrelsen.

§ 15 Utträde

Medlem som inte betalar medlemsavgift under kalenderåret betraktas ej som medlem.

§ 16 Uteslutning

Medlem kan även uteslutas om den motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Uteslutning sker vid årsmöte eller extra föreningsmöte.

§ 17 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar genom avgående styrelses försorg, fördelas för ändamål enligt § 2.

Reviderade stadgar enligt föreningens årsmöte den 21 mars 2009

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.